ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Olena Ilina ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Україна
  • Vladislav Ilin Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна

Ключові слова:

аграрні підприємства, інновації, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність

Анотація

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки неможливе без розвитку інноваційного забезпечення аграрних підприємств, активізації інноваційної діяльності в усіх сферах життєдіяльності, що має забезпечити позитивні структурні зміни в економіці, усунути її технологічне відставання від провідних країн світу та надати поштовх до стабільного економічного розвитку. Це створює необхідність у переході економіки на інноваційну модель функціонування та розвитку.
При проведенні дослідження застосовувались історичний, монографічний, економіко – математичний та статистико – економічний методи дослідження.
У статті досліджено сутність інновацій та інноваційного процесу. Визначено основні проблеми розвитку інноваційної діяльності, що сповільнюють розвиток, та процесу впровадження інновацій у сфері сільського господарства.
Доведено, що інноваційна та науково-технічна діяльність в усіх сферах агропромислового комплексу є складною та багатогранною; що впровадження інновацій, враховуючи особливості інноваційної діяльності аграрних підприємств, сприятимуть підвищенню ефективності його діяльності, розробці нових сортів, порід і видів тварин, забезпечить стабільність розширеного відтворення агропромислового виробництва тощо. Виокремлено та систематизовано основні причини та чинники уповільнення інноваційного розвитку в агропромисловому комплексі.
Посилення інноваційної активності сільгоспвиробників можливе передусім за покращення їх загального фінансового стану, на що мають бути спрямовані першочергові заходи державної аграрної політики. Держава може забезпечити активізацію інноваційної діяльності в галузі також за умов: створення і підтримання об’єднань малих господарств і сімейних фермерів (зокрема кооперативів) як засобу розширення можливостей інвестування таких виробників, просування у їх середовищі науково-технічних інновацій; активізації діяльності державних академічних і галузевих науково-дослідних інститутів щодо співпраці з аграрними підприємствами та покращення поінформованості аграріїв у сфері поширення інновацій.

Біографії авторів

Olena Ilina, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Vladislav Ilin, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

аспірант кафедри менеджменту

Посилання

Buriak, A.V. (2014). Innovatsiinyi potentsial ahrarnoho sektoru ekonomiky [Innovative potential of the

agrarian sector of the economy]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia

Ukrainy. Seriia : Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes [Scientific herald of the National University of

Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Economics, Agrarian Management, Business], 200(1), 56-

[in Ukranian]

Vyshnivska, B.V. (2017). Otsinka zalezhnosti konkurentospromozhnosti pidpryiemstv vid innovatsiinoi

diialnosti [Assessment of the dependence of enterprises competitiveness on innovation activities]. Ekonomika APK.

[Economics of AIC], 8, 33–37. [in Ukranian]

Hnatkovych, O.D. (2009). Aktyvizatsiia innovatsii u silske hospodarstvo Ukrainy. Efektyvna ekonomika.

Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua [in Ukranian]

Hrebinnikova, A.A. (2016). Rozvytok silskoho hospodarstva na innovatsiinii osnovi [Development of

agriculture on an innovative basis]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 12, 23-29. [in Ukranian]

Yepifanova, I.Yu., & Hladkykh, D.O. (2018). Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta

faktory vplyvu [Innovative potential of the enterprise: the essence, components and factors of influence]. Ekonomika i

suspilstvo [Economics and Society], 14, 354-360. [in Ukranian]

Ilin, V.Yu. (2014). Model innovatsiinoho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii [Model of

innovative development of agrarian enterprises in the conditions of globalization]. Innovatsiina ekonomika APK

[Innovative economy of agroindustrial complex], 1, 4-8. [in Ukranian]

Kasych, A.O., & Nalisna, M.V. (2017). Rol innovatsii u rozvytku silskoho hospodarstva: zarubizhnyi dosvid

[The role of innovation in agricultural development: foreign experience]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy],

/12, 27-31. [in Ukranian]

Revenko, M.V. (2011). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky

[Improvement of state regulation of the agrarian sector of the economy]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine],

, 51-55. [in Ukranian]

Zamryha, A.V. (2014). Innovatsiina diialnist, yak faktor konkurentospromozhnosti pidpryiemstv ahrarnoho

sektoru [Innovative activity as a factor of competitiveness of enterprises in the agrarian sector]. Yevropeiski

perspektyvy [European perspectives], 3, 41-44. [in Ukranian]

Yankovska, O.I. (2010). Osoblyvosti innovatsiy v silskomu hospodarstvi [Features of innovation in

agriculture]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii [Economy. Management. Innovations], 2, 35-40. [in Ukranian]

Saranchuk, H.M. (2010). Innovatsiinyi rozvytok silskoho hospodarstva yak osnova pidvyshchennia yoho

konkurentospromozhnosti [Innovative development of agriculture as a basis for increasing its competitiveness].

Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 1, 26-32. [in Ukranian]

Zorhach, A.M. Efektyvnist zastosuvannia innovatsiinykh proektiv v ahrarnykh pidpryiemstvakh.

www.confcontact.com. Retrieved from http://www.confcontact.com/2008dec/5_zorgach.htm. [in Ukranian]

Hlobalnyi indeks konkurentospromozhnosti Ukrainy. Retrieved from http://edclub.com.ua/tegy/indeksglobalnoyikonkurentospromozhnosti.

[in Ukranian]

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukranian]

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist». Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. [in

Ukranian]

Zakon Ukrainy «Pro priorytetni napriamky rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini». Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17. [in Ukranian]

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist». Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19. [in Ukranian]

Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy. Retrieved from http://www.minagro.gov.ua. [in Ukranian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Ilina, O., & Ilin, V. (2018). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (4), 97–104. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/180525

Номер

Розділ

Статті