ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ

Автор(и)

  • Іванова Марина НТУ «Дніпровська політехніка», Ukraine
  • Василь Швець НТУ «Дніпровська політехніка», Ukraine
  • Олена Варяниченко НТУ «Дніпровська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-5

Ключові слова:

стратегія розвитку, імпорт, експорт, кореляційний зв'язок, зовнішньоекономічна діяльність, металургійні підприємства, металургійна продукція

Анотація

Вступ. При укладанні зовнішньоекономічного контракту топ-менеджмент підприємств як правило вирішує кілька стратегічних питань, серед яких найпріоритетнішим є вибір стратегічного напряму діяльності та країни контрагента. Методи. Використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу для формулювання авторського визначення поняття «стратегія розвитку», виявлення взаємопов’язаних етапів формування стратегії розвитку та кореляційно-регресійного аналізу – для з’ясування щільності кореляційного зв’язку між імпортом та експортом за країнами, з якими наявні зовнішньоекономічні відносини щодо торгівлі металургійною продукцією. Результати. Теоретичне дослідження підходів до формування стратегії розвитку дозволило сформулювати авторське визначення, що стратегія розвитку підприємства є довгостроковим планом, який містить комплекс рішень щодо вибору напрямку розвитку підприємства, визначення основних цілей, моделі дій для формування та ефективного використання його потенціалу, а також дає можливість створити сприятливі внутрішні та зовнішні умови для успішного проходження основних стадій розвитку. З’ясовано, що аналіз, моніторинг, діагностика зовнішнього і внутрішнього середовища є загальноприйнятими складовими будь-якого процесу формування стратегії розвитку. Отримано результати кореляційного зв'язку між імпортом та експортом, як елементами системи, та доведено, що зміна обсягу імпорту відбувається одночасно з пропорційною зміною обсягу експорту. Підприємствам буде рекомендовано здійснювати зовнішньоекономічну діяльність лише з контрагентами в тих країнах, для яких коефіцієнт кореляції між експортом та імпортом буде значимим. Щільність зв’язку між експортом та імпортом за окремими видами металургійної продукції є більшою за 0,5, що свідчить про істотний зв’язок між цими двома розглянутими ознаками. Зовнішньоекономічні зв’язки металургійних підприємств України у напрямі експортно-імпортної діяльності за окремими видами металургійної продукції з різними країнами світу є відносно збалансовані. Перспективи. Отримані результати мають бути враховані при формуванні стратегії розвитку будь-якими металургійними підприємствами України, які передбачають здійснення та розширення зовнішньоекономічної діяльності. Але при цьому необхідно враховувати й інші фактори, що впливають на результуючий показник – імпорт, впроваджувати сучасні методи їх виявлення та дослідження, що, у свою чергу, зменшить негативний вплив зовнішнього середовища.

Біографії авторів

Іванова Марина, НТУ «Дніпровська політехніка»

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту

Василь Швець, НТУ «Дніпровська політехніка»

д-р. екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту

Олена Варяниченко, НТУ «Дніпровська політехніка»

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Demchenko, D. M., & Pietukhova, O. M. (2017). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstva [Management of strategic development of the enterprise]. Efektyvna ekonomika [An efficient economy], 1. www.economy.nayka.com.ua. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5388

Zhuravel, Yu.V. (2018). Kontseptualna model stratehichnoho planu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Conceptual model of strategic plan of food industry enterprises]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Public administration efficiency], 1. 132–134.

Teslenok, I. M., & Vorovska, K. A. (2017). Alhorytm rozrobky stratehii rozvytku malykh pidpryiemstv [An algorithm for developing a small business development strategy]. Ekonomichnyj prostir [Ekonomichnyj prostir], 125, 159–171.

Chychulina, K.V. (2012). Koreliatsijnyj zviazok v ekonomiko-matematychnykh modeliakh [Correlation in economic and mathematical models]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Scientific works of Poltava State Agrarian Academy], 1(4), 3, 250–255.

Diachkov, D.V., & Kotenko, R.V. (2016). Osoblyvosti metodychnoho instrumentariiu stratehichnoho analizu zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Features of methodological tools of strategic analysis of foreign economic activity of enterprise]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky [Economy. Management. Innovation. Series: Economic Sciences], 1. nbuv.gov.ua, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_8.

State Statistics Service of Ukraine. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Shekhovtsova, I.A., & Pimonova, K.A. (2017). Doslidzhennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy v umovakh ekonomichnoi ta politychnoi nestabilnosti [Research of foreign economic activity of Ukraine in the conditions of economic and political instability]. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom [Modern approaches to enterprise management], 2, 20–29. spu.fmm.kpi.ua. Retrieved from http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106826/103613

Babij, I.V. (2018). Zabezpechennia aktyvizatsii ZED promyslovykh pidpryiemstv [Provision of activation of FEA of industrial enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo [State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship], 3, 53–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Марина, І., Швець, В., & Варяниченко, О. (2019). ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ. Економічний дискурс, 1(4), 49–57. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-5

Номер

Розділ

Статті