DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-11

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Микола Городецький

Анотація


Вступ. Проблема управління конкурентоспроможністю займає одне із провідних місць в економічній політиці держави. Управління конкурентоспроможністю стосується всіх рівнів ієрархії: галузі, регіону, продукції, послуг та держави в цілому. Але особливої важливості набуває поняття «конкурентоспроможність підприємства», оскільки цей суб’єкт господарювання є основною ланкою економіки. Характеризуючи особливості розвитку конкуренції на ринку автосервісних послуг, варто відмітити, що вона в значній мірі передбачає формування кожним підприємством відповідної продуктової політики. Тобто, в конкурентній боротьбі різні автосервіси намагаються запропонувати найбільш привабливий комплекс послуг. Осмислення специфіки автосервісної галузі в сфері конкурентної боротьби, а саме концентрація зусиль одночасно на всіх елементах комунікації із споживачами автосервісних послуг, зумовило необхідність в теоретичному дослідженні та аналітичному оцінюванні управління конкурентоспроможністю автосервісних підприємств. Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з проблематики аналізу ринку. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). Результати. Запропонована методологія формування інструментів конкурентоспроможності автосервісних підприємств. Розроблено алгоритм проходження етапів визначення і реалізації конкурентної переваги автосервісного підприємства. Визначена методика сегментації ринку автосервісних послуг на основі основних параметрів: географічний – зовнішній, внутрішній ринок, регіональні ринки; клімат, рельєф, урбанізація; демографічний – чисельність населення, густина, зріст, стать та інші; соціальний, культурний, психографічний – соціальне положення, спосіб життя, рівень освіти, особисті якості, мотиви поведінки; економічний – рівень доходів, платоспроможність; галузевий – специфіка різних галузей; вигоди клієнтів – різна мотивація у виборі підприємства і послуг; статус клієнтури – постійні і потенційні клієнти, колишня клієнтура, клієнти новачки. На підставі вибраних параметрів проведено виділення сегментів методами групувань і багатовимірного статистичного аналізу. Визначені інструменти забезпечення конкурентноспроможної стратегії автосервісного підприємства, і необхідної для її формування інформації. Обгрунтовано напрямки загальної стратегії маркетингу, як реалізацію загальної стратегії формування конкурентоспроможності автосервісних послуг. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення управління конкурентоспроможністю автосервісних підприємств, виявлення ступеня їх реалізації.

Ключові слова


маркетинг; позиціонування; аналіз; управління; автосервіс; підприємства автосервісу; конкурентоспроможність; оцінка конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilomistna, I.I., & Khorechko, V.Ye. (2012). Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism of ensuring the financial security of industrial enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6 (32), 305-307.

Butov, A.M. (2014). Formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia lohistykoiu na pidpryiemstvi [Formation of an effective logistics management system at the enterprise]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6 (55), 211-216.

Gorbashko, Ye.A. (2010). Menedzhment kachestva i konkurentosposobnosti [Management of quality and competitiveness]. SPb, Russia : GUEF.

Illiashenko, N.S. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic bases of innovative marketing industry]. Sumy, Ukraine : Vyd-vo SumDU.

Karpenko, V.L. (2016). Rozvytok stratehichnoho marketynhu v diialnosti pidpryiemstva [Development of strategic marketing in the enterprise activity]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12, 129-135.

Kolesnikov, A.P. (2013). Zasady mekhanizmu zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstv [Fundamentals of the mechanism of ensuring the sustainable development of enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 3 (41), 97-100.

Kuznetsova, Yu.A. (2012). Marketynhove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv. [Marketing support for innovative development of domestic enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu [Collection of scientific works of Podilsky State Agrarian and Technical University], 20, 2, 372-376.

Mazur, V.S., & Mazur, N.S. (2019). Stratehiia pozytsionuvannia – instrument fokusuvannia tsilovykh spozhyvachiv [Positioning strategy – a targeting tool for target consumers]. Scientific Journal Virtus, 30, 285-288.

Nianko, V. M., & Nezdorovin, O.V. (2017). Marketynhove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv yak skladova yikh uspishnoho rozvytku [Marketing support of the activity of enterprises as a component of their successful development]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12 (72), 190-194.

Putsenteilo, P.R. (2015). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: metodolohiia analizu definitsii [Competitiveness of the enterprise: methodology of definition analysis]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 4 (59), 80-86.

Chernysh, S.S. (2012). Problemy zastosuvannia metodyk analizu finansovoho stanu na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Problems of application of methods of analysis of financial condition at domestic enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 5 (31), 142-146.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет