DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-4

ОЦІНКА ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ЯКІСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Борис Сидорук, Тетяна Ящук, Галина Сидорук

Анотація


Вступ. Діяльність у сфері організації сільськогосподарського землекористування має бути орієнтована передусім на збереження і відтворення земельних угідь, найбільш продуктивну реалізацію всіх виробничих процесів та забезпечення екологічно обґрунтованого використання агроландшафтів. Одним із дієвих шляхів для забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення аграрними формуваннями є оптимізація розміщення посівів сільськогосподарських культур відповідно до показників агрохімічної оцінки ґрунтів з врахуванням економічної доцільності їх вирощування. Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, індукції та дедукції – для збалансування сільськогосподарського землекористування; економіко-статистичного – для виявлення чинників, що зумовили зміни якісних показників земельних угідь, абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулюванні висновків. Результати. Автором обґрунтовано важливість оптимізації посівних площ сільськогосподарських культур для забезпечення збалансованого використання земельних угідь. Проведено дослідження якісних показників ґрунтів в межах окремих земельних ділянок та проаналізовано їх динаміку. Здійснено оцінку впливу структури вирощування сільськогосподарських культур на баланс гумусу у ґрунті та обґрунтовано основні заходи в напрямку його покращення. Визначено основні складові в системі покращення якісних показників земельних угідь та доведено їх важливість Перспективи. Визначальним напрямом для проведення подальших наукових досліджень є формування інституціонального середовища збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення з метою забезпечення покращення якісних показників ґрунтів.

Ключові слова


аграрне виробництво; збалансоване землекористування; землі сільськогосподарського призначення; оптимізація; структура посівних площ

Повний текст:

PDF

Посилання


Budziak, V.M. (2006). Silskohospodarske zemlekorystuvannia (ekonomiko-ekolohichni ta upravlinski aspekty) [Agricultural land use (economic and environmental and management aspects)]. S.I. Dorohuntsov (Ed.). Kyiv, Ukraine: Oriana.

Dani monitorynhu gruntiv TDSHDS IKSHP NAAN [Data of soil monitoring TSAES IFAP NAAS]. (2013).

Dani monitorynhu gruntiv TDSHDS IKSHP NAAN [Data of soil monitoring TSAES IFAP NAAS]. (2018).

Dorosh, O.S. (2012). Ekonomiko-ekolohichni zasady rozvytku zemlekorystuvannia silskykh terytorii [Economic and ecological principles of rural land use development]. Ahrosvit [Agro-world], 20, 2-5.

Druhak, V.M. (2010). Stale zemlekorystuvannia yak ekoloho-ekonomichna skladova staloho rozvytku suspilstva [Sustainable land use as an ecological and economic component of sustainable development of society]. Ekolohichni nauky: naukovo-praktychnyi zhurnal [Ecological Sciences: scientific and practical journal], 2, 106-113.

Khvesyk, M.A., & Lyzun, S.O. (Eds.). (2015). Ekonomichni aspekty upravlinnia pryrodnymy resursamy ta zabezpechennia staloho rozvytku v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Economic aspects of managing natural resources and ensuring sustainable development in the minds of decentralization of government in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy».

Zvitni materialy Ternopilskoi filii DU «Derzhgruntokhorona» [Reporting materials of the Ternopil branch of the State Soil Protection State Institution.]. (2018).

Korchynska, O.A. (2014). Suchasni informatsiini tekhnolohii v rehuliuvanni protsesiv pidvyshchennia rodiuchosti hruntiv [Modern information technologies in regulating the processes of increasing soil fertility]. Ekonomika APK [Economy AIC], 10, 70-74.

Martyn, A.H. (2003). Deiaki pidkhody do ekoloho-ekonomichnoho udoskonalennia struktury zemelnykh uhid [Some approaches to ecological and economic improvement of land structure]. Naukovyi visnyk NAU [Scientific Bulletin of NAU], 68, 230-233.

Melnyk, P.P. (2016). Ekoloho-ekonomichni osnovy upravlinnia pryrodokorystuvanniam v ahroekosystemakh [Ecological and economic bases of nature management in agroecosystems]. Kyiv, Ukraine: DIA.

Shkuratov, O.I. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy ekolohichnoi bezpeky v ahrarnomu sektori Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Organizational and economic bases of ecological safety in the agrarian sector of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv, Ukraine : DKS-Tsentr.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет