ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

Автор(и)

  • Ольга Варченко Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Ірина Артімонова Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Ірина Герасименко Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-10

Ключові слова:

управління, комплекс маркетингу, бізнес-орієнтація, стратегічні цілі, результативність, ефективність, виробничі ресурси

Анотація

Вступ. В умовах нестабільного ринкового середовища об’єктивно оцінити результативність маркетингової діяльності на аграрних підприємствах, використовуючи традиційні методичні підходи, досить складно. Вважаємо, що нині існує необхідність в розробці методичних підходів, які дозволять встановити взаємозв’язок у системі управління маркетинговою діяльністю з урахуванням мінливої кон’юнктури ринку та ресурсного потенціалу аграрного підприємства. Методи. Для досягнення поставленої мети у статті використано методи монографічного порівняльного аналізу та специфічні методи у сфері аналізу теоретико-аналітичних основ маркетингової діяльності з метою визначення її стратегічних перспектив, виявлення дієвих заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності на аграрних підприємствах. Методи дослідження базуються на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включає аналіз та оцінку сформульованих методичних підходів до оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства на основі кількісних та якісних показників. Методологія дослідження також передбачає узагальнення наукових джерел, які досліджують раціональні аспекти управління та підвищення результативності маркетингової діяльності підприємств аграрного сектору України. Результати. Узагальнено теоретичні підходи до розуміння управління маркетинговою діяльністю підприємства та встановлено відмінність і фундаментальний зв’язок між категоріями «результативність маркетингу» та «ефективність маркетингу». З’ясовано, що основною ціллю цих категорій є досягнення бажаних результатів, при досягненні яких результативність – не враховує способу та понесених витрат, а ефективність – враховує спосіб із витраченими ресурсами. Формування цілісної системи управління результативністю маркетингової діяльності досягається через синхронізацію процесу впливу на інструментарій маркетингу з метою створення сукупного синергетичного ефекту. Для оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства нами розроблена збалансована система показників, яка враховує специфіку діяльності та бізнес-орієнтації аграрного підприємства. Доведено, що залежно від стратегічних цілей визначаються бізнес-орієнтації аграрного підприємства, які задають майбутній вектор розвитку бізнесу, тому маркетингова діяльність повинна сприяти розвитку бізнесу. Перспективи. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є розробка методики проведення аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності на підприємствах аграрної сфери.

Біографії авторів

Ольга Варченко, Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності

Ірина Артімонова, Білоцерківський національний аграрний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ірина Герасименко, Білоцерківський національний аграрний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Hryzovska, L.O., & Sitarchuk, O.V. (2018). Efektyvnist upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu na pidpryiemstvi [Efficiency of management of marketing activity at the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society], 16, 308-315.

Huzenko, H.M. (2017). Upravlinnia ta vdoskonalennia marketynhovoi diialnosti na pidpryiemstvi [Management and improvement of marketing activities at the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society], 12, 227–234.

Konopliannikova, M.A. (2017). Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu: poniattia, pryntsypy, pidkhody [Marketing management: concepts, principles, approaches]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and National Economic Problems], 17, 332–336.

Lukan, O.M. (2014). Ekonomichna sutnist marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva [Economic essence of enterprise marketing activity]. Ekonomichnyi prostir [Economic Space], 58, 172–180.

Varchenko, O.M., Havryk, O.Yu., & Khomiak, N.V. (2018). Marketynhovi pidkhody shchodo funktsionuvannia pidpryiemstv yaiechnoho ptakhivnytstva Ukrainy [Marketing approaches to the operation of egg poultry enterprises in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 3-4 (74), 102-107.

Bahorka, M.O., & Bezuhla, L.S. (2016). Napriamy vprovadzhennia systemy upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Directions of implementation of the system of management of marketing activity of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], 16 (1), 45-48.

Bondarenko, V.M. (2015) Rol marketynhu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The role of marketing in the enterprise management system]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii [Economy. Management. Innovations], 2 (14). nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_4.

Kotler, F. (2010). Marketynh ot A do Ya: 80 kontseptsiy, kotorye dolzhen znat kazhdyi menedzher [A to Z Marketing: 80 concepts that every manager should know.]. Moscow, Russia : Alpina Pablisher.

Iermoshenko, M.M. (2001). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Kyiv, Ukraine: NAU.

Balabanova, L.V., Kholod, I.V., & Balabanova, I.V. (2012). Marketynh pidpryiemstva [Enterprise marketing]. Kyiv, Ukraine : Tsentr navchalnoi literatury.

Kotler, F. (1999). Marketinh. Menedzhment : analiz, planirovanie, vnedrenie, kontrol [Marketing. Management: analysis, planning, implementation, control]. (M. Buhaev, Trans). Sankt-Peterburh, Russia: Pіter.

Starostina, A.A. (2001). Marketingovyie issledovaniya [Marketing research. Moscow, Russia: Izdatelskiy dom «Vilyams».

Harkavenko, S.S. (2008). Marketynh [Marketing]. Kyiv, Ukraine : Libra.

Koval, T.O., Ponomarenko, O.O., & Yakhkind, V.P. (2016). Ekonomichna sutnist ta zakonomirnosti formuvannia marketynhovoho potentsialu pidpryiemstva [The economic essence and patterns of formation of marketing potential of the enterprise]. Biznes Inform [Business Inform], 10, 397-405.

Kotler, F. (2006). 300 kliuchevykh voprosov marketinha [300 key marketing issues]. Moscow, Russia: Olymp-Byznes.

Hereha, H.F. (2013). Spivvidnoshennia poniat efektyvnosti ta rezultatyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv [Correlation of concepts of efficiency and effectiveness of functioning of enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], 23.15, 196-201.

Bondarenko, T.M. (2010). Rozmezhuvannia kilkisnykh i yakisnykh pokaznykiv z metoiu konkretyzatsii otsinky zalezhnosti rezultatyvnykh oznak vid faktornykh [Differentiation of quantitative and qualitative indicators in order to specify the estimation of the dependence of productive features on factor]. Aktualni problemy ekonomiky [Current Economic Problems], 8 (110), 277-282.

Zhukov, S.A. (2017). Upravlinnia promyslovym marketynhom na pidpryiemstvakh [Management of industrial marketing in enterprises]. Kyiv, Ukraine: Natsionalna akademiia upravlinnia.

Balabanova, L.V. (2010). Upravlinnia marketynhovym potentsialom pidpryiemstva [Management of marketing potential of the enterprise]. Kyiv, Ukraine:VD «Profesional».

Strupynska, N.V. (2013). Metodychnyi pidkhid do zabezpechennia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Methodical approach to ensuring the effectiveness of marketing activities of an industrial enterprise]. Biznes Inform [Business Inform], 8, 379-387.

Solovev, B.A. (1999). Upravlenie marketinhom: prohramma dlia menedzherov «Upravlenie razvitiem orhanizatsii» [Marketing management: program for managers «Organization development management»]. Moscow, Russia: INFRA-M.

Varchenko, O.M., & Verniuk, N.O. (2017). Formuvannia systemy zbalansovanykh pokaznykiv yak instrumentu stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstv tsukrovoi promyslovosti [Formation of a system of balanced indicators as a tool for strategic management of sugar industry enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management of Agro-industrial Complex], 2 (143), 54-66.

Artimonova, I. V. (2012). Osoblyvosti formuvannia marketynhovykh vytrat na ahrarnykh pidpryiemstvakh [Features of formation of marketing expenses at agricultural enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of Market Relations in Ukraine], 3 (130), 122–125.

Gaydaenko, T. (2006). Marketingovoe upravlenie [Marketing Management]. Moscow, Russia: Eksmo.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Варченко, О., Артімонова, І., & Герасименко, І. (2020). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ. Економічний дискурс, 1(2), 95–108. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-10

Номер

Розділ

Статті