ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олексій Кочетков Луганський національний аграрний університет, Ukraine
  • Юлія Афанасова Луганський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-12

Ключові слова:

ресурсний потенціал, механізм управління, економічний потенціал, режим ресурсокористування, сталий розвиток, фінансово-економічна результативність, ефективність

Анотація

Вступ. Як свідчить практика, система обмежень у ресурсокористуванні в сільському господарстві є малоефективною через штучність її управлінського впливу, але об’єктивні умови мають суттєвий вплив. З одного боку, управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства у зв’язку із специфікою виробничого процесу спирається на закономірності розвитку біологічних систем і повинно ґрунтуватися на них. З іншого боку, управління ресурсним потенціалом сільськогосподарського підприємства керується стратегічним завданням максимізації віддачі ресурсів і його призначенням у формуванні прибутку. Таким чином, в основі управління ресурсним потенціалом присутній суперечливий процес забезпечення продуктивної здатності залучених природніх ресурсів та формування їх відповідної фінансово-економічної результативності. Методи. Дослідження проводилися на основі використання абстрактно-логічного та конструктивного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. В ході проведення наукового дослідження проаналізовано вихідні проблеми несталості ресурсокористування, вирішення яких покладено у формування основних компонентів механізму управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Встановлено, що обов’язковим елементом є врахування фактору часу при плануванні навантаження на ресурси та прогнозуванні прибутковості економічної моделі аграрного підприємства. Обґрунтовано, що механізм управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства повинен будуватися на засадах розвитку економічного потенціалу управлінської практики. Запропоновано використання принципів і методик фінансового та інвестиційного менеджменту в системі управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Перспективи. Розроблений організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом на засадах розвитку економічного потенціалу аграрних підприємств дозволяє зосередити подальші пошукові наукові дослідження на визначенні екологічно доцільно допустимої послідовності технологічних режимів при вирощуванні культур в науково-обґрунтованій системі землеробства та засобів реалізації маркетингових переваг в наявних та перспективних фінансово-економічних умовах господарювання.

Біографії авторів

Олексій Кочетков, Луганський національний аграрний університет

к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу

Юлія Афанасова, Луганський національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Vyshnevska, O.M. (2011). Resursnyi potentsial ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy: sotsialnoekonomichni ta ekolohichni aspekty [Resource potential of agrarian sector of Ukraine economy: socio-economic and environmental aspects]. Mykolaiv, Ukraine.

Volovyk, D.V. (2014). Rozvytok systemy upravlinnia resursnym potentsialom ahrarnykh pidpryiemstv [Development of the resource potential management system of agricultural enterprises]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Bulletin of Poltava State Agrarian Academy], 4 (75), 133-136.

Hladii, M.V. (1998). Vykorystannia vyrobnycho-resursnoho potentsialu ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy (pytannia teorii, metodolohii i praktyky) [Using of production and resource potential of the agricultural sector of the Ukraine economy (questions of theory, methodology and practice)]. Lviv, Ukraine: IRD NAS of Ukraine.

Horshkov, M.A. (2013). Upravlinskyi zmist resursnoho potentsialu ahrarnoho sektoru [Managerial content of the resource potential of the agricultural sector]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic science], 4, 2, 66-70.

Kuzhel, V.V. (2013). Potentsial pidpryiemstv ahrarnoi sfery: sutnist, struktura, tendentsii naroshchennia [Potential of enterprises of the agrarian sphere: essence, structure, tendencies of increase]. AgroSvit [AgroWorld], 13, 47-50.

Moisa, M.Ya. (2004). Resursnyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv ta ekonomichnyi mekhanizm yoho ratsionalnoho vykorystannia [Resource potential of agricultural enterprises and the economic mechanism of its rational use]. Ekonomika APK [Economy AIC], 2, 38-43.

Pavlovska, L.D. (2012). Systemnyi pidkhid do formuvannia ta vykorystannia vyrobnychoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [The system approach to the formation and use the production potential of agricultural enterprises]. Ekonomika APK [Economy AIC], 6, 74-80.

Serdak, S.E. (2008). Pryntsypy efektyvnoho upravlinnia resursamy subiektiv hospodariuvannia [The principles of effective management of resources by economic entities]. Akademichnyi ohliad [Academic Review], 2, 83-88.

Shamanska, O.I. (2012). Osnovni napriamky pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia resursnym potentsialom pidpryiemstv [The main directions of improving the efficiency of resource potential management in enterprises]. Aktualni problemi innovatsiynoyi ekonomiki [Actual problems of Innovative Economy], 6, 166-172.

Shkolnyi, O.O. (2007). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy upravlinnia konkurentospromozhnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanisms of managing the competitiveness of agricultural enterprises]. Uman, Ukraine: Publishing house of Uman State Agrarian University.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Кочетков, О., & Афанасова, Ю. (2020). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(2), 117–125. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-12

Номер

Розділ

Статті