УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Андрій Сава ННЦ «Інститут аграрної економіки» м. Київ,

Ключові слова:

управління, регулювання, саморегулювання, сільська територія, розвиток, організація, територіальна громада

Анотація

Актуальність. Поряд з обгрунтуванням концептуальних засад формування понятійного апарату дослідження, теоретичного осмислення процесів соціально-економічного розвитку сільські території необхідно розглядати як об’єкт управління. Ефективність управління безпосередньо залежить від організації функціонування сільських територій, визначення ієрархії органів регулювання і застосування принципів самоврегулювання. Методи. Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціально-економічного розвитку сільських територій, функціонування територіальних громад та механізму управління ними. Результати. У статті обґрунтовано чинники, що впливать на розвиток сільських територій; визначено роль процесу управління сільськими територіями в умовах чіткого державного регулювання та їх самоорганізації. Сформовано ієрархію органів регулювання діяльності сільських територій та проведено класифікацію регулювання в умовах ринку, що дозволить реалізувати механізм ефективного управління ними. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є вивчення методологічних засад і принципів оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій та реалізації механізму управління ними в умовах дерегуляції їх функціонування.

Біографія автора

Андрій Сава, ННЦ «Інститут аграрної економіки» м. Київ

к.е.н., с.н.с., докторант

Посилання

Біттер О.А. Ефективність сільськогосподарського виробництва і рівень життя сільського населення / О.А Біттер, П.С Березівський, В.С. Мельник. Львів: Українські технології, 1997. С. 187.

Булавка О. Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. - 2016. - № 6. - С. 104-110.

Гончаренко І.В. Соціально-економічний розвиток сільських території регіону: проблеми теорії та практики: [монографія] / Гончаренко І.В.– Львів: ІРД НАН України., 2009. 370 с.

Кубіцький Ю. С. Сучасна модель та парадигма управління сільськими територіями / Ю. С. Кубіцький // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 8 (111) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. К., 2011. С. 261–266.

Монастирський Г. Л. Організація управління та регулювання економічним і соціальним розвитком сільських поселень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 / Г.Л. Монастирський. Л., 2003. 21 с.

Онищенко О. Сільський розвиток: основи ме¬тодології та організації / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. 2006. № 10 (539). С. 4–13.

Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: монографія / О.І. Павлов. Одесса: Астропринт, 2008. 208 с.

Прокопа І.В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І.В. Прокопа // Економіка АПК. - 2007. - №6. - С. 50-59.

Сава А.П. Генезис та сучасний ви-мір концептуальних ос-нов дослідження розвит-ку сільських територій / А.П.Сава // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Ч.3. Економічні науки. Випуск 24, 2016. С.181 188.

Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія / О.П. Славкова. Суми, 2010. 330 с.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. - К: ННЦ ІАЕ, 2013. - 74 с.

Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: дис. … докт. екон. наук: 08.00.03 / Талавиря Микола Петрович; Національний університет біоресурів і природокористування України. Київ, 2011. 458 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-27

Як цитувати

Сава, А. (2017). УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економічний дискурс, (1), 15–22. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127692

Номер

Розділ

Статті