ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПIДПРИЄМCТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анастасія Кондратюк Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна,
  • Ганна Жалдак Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна,

Ключові слова:

економіка, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, конкуренція, інновації

Анотація

Актуальність. Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності підприємств та всіх учасників ринкових відносин. У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність є одним з ключових чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вивчення та дослідження основних проблем та перспектив розвитку надасть можливість підприємству продуктивно розвиватися та взаємодіяти на ринку. Мета. Метою статті є дослідження проблем та перспектив ЗЕД підприємств України. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові завдання: дослідити динаміку показників діяльності зовнішньоекономічної діяльності; виявити основні проблеми, що перешкоджають розвитку зовнішньоекономічної діяльності; визначити можливі перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Методи. Для дослідження проблем та перспектив зовнішньоекономічної діяльності підприємств України застосовані такі методи дослідження як формалізація, індукція та дедукція, аналіз та синтез, порівняння, статистичний метод. Результати. На основі аналізу експорту та імпорту, товарної та географічної структур було виявлено основні проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності. Серед основних проблем, що перешкоджають розвитку зовнішньоекономічної діяльності виділено: втрата зовнішньоекономічних зв’язків з РФ, високий рівень конкуренції на міжнародних ринках, застаріла техніка на вітчизняних підприємствах, високий рівень державного регулювання та низький рівень інноваційної привабливості. До перспектив можна віднести: підвищення конкурентоспроможності, полегшення діалогу підприємства з державою, перегляд імпортно-експортної політики, підвищення технічного рівня, врегулювання конфліктної ситуації з Росією, налагодження ділових стосунків з Японією, широка підтримка вітчизняних робітників. Перспективи. На перспективу цікавими видаються дослідження щодо інструментів вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Біографії авторів

Анастасія Кондратюк, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

студентка

Ганна Жалдак, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

асистент

Посилання

Гальчинcький, А.C. Cтратегiя економiчного i cоцiального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейcької інтеграції» / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць. – К.: ЮЦ Держкомcтату України, 2004. – 416 c.

Кредиcов А. В. Конкурентоcпроможнicть пiдприємcтва та cтратегiя проcування його екcпорту на cвiтовому ринку / А.В. Кредисов, О.К. Дерев’янко // Економiка України. – 1999. – № 5. – С. 43–45.

Михайлишин Л. I. Вектори iнтеграцiї України в ЄC чи CНД / Л.І. Михайлишин // Науково- iнформацiйний вicник: «Економiка». – 2013. – № 3. – 172-181c.

Одягайло Б. М. Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту / Б.М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 3(19). – С. 7–13.

Пудрик Д.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Д.В. Пудрик ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. І.І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с.

Щербак В. Г. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки / В. Г. Щербак, А. П. Лозенко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 14.

Яковлєв А. I. Удоcконалення методiв визначення ефективноcтi ЗЕД /А.І. Яковлев // Фiнанcи України. – 2014. – № 9. – С.25-27.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-27

Як цитувати

Кондратюк, А., & Жалдак, Г. (2016). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПIДПРИЄМCТВ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (1), 121–129. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128412

Номер

Розділ

Статті